OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach zaprasza do składania oferty cenowej na zakup drewna gat. Olcha szt. 8 (posusz całkowity) oraz Robinii Akacjowej szt. 1 (Postępujące zmiany chorobowe znaczne pochylenie w kierunku ciągu komunikacyjnego). Drzewa rosną na terenie za MGOK. Zainteresowani winni złożyć ofertę na piśmie w sekretariacie MGOK w Lipianach do 24 stycznia 2013r. (czwartek) włącznie - do godziny 14.00. Na kopercie proszę napisać „dot. zakupu drewna”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2013r. o godz. 14.15. w MGOK. W ofercie należy podać kwotę brutto za całość drewna do pozysku. Kryterium oceny ofert jest najwyższa cena. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana stosowna umowa. Termin wycinki wszystkich drzew do 26 lutego 2013r. Kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za usunięcie drewna i ewentualne szkody jakie mogą powstać np. przy załadunku i transporcie drewna. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.510 185 777