OGŁOSZENIE - WYCINKA DRZEW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach zaprasza do składania oferty cenowej na zakup drewna gat. Olcha szt. 2 (posusz całkowity pni i konarów drzew) obwód pnia na wysokości 1,3m 140 i 130 cm. Drzewo rośnie na terenie za MGOK.

Zainteresowani winni złożyć ofertę na piśmie w sekretariacie MGOK w Lipianach do 8 kwietnia 2013r. (poniedziałek) włącznie - do godziny 14.00.

Na kopercie proszę napisać „dot. zakupu drewna”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2013r. o godz. 14.15. w MGOK.

W ofercie należy podać kwotę brutto za całość drewna do pozysku.

Kryterium oceny ofert jest najwyższa cena.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana stosowna umowa. Termin wycinki wszystkich drzew do 30 kwietnia 2013r.

Kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za usunięcie drewna i ewentualne szkody, jakie mogą powstać np. przy załadunku i transporcie drewna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem

tel.510 185 777